ORDENANCES FISCALS 2008, L'HORA DE PAGAR

26 octubre 2007

Ahir va tenir lloc un Ple de l’Ajuntament de Terrassa per aprovar les Ordenances Fiscals per al 2008, és a dir, ahir es debatia sobre la regulació de la imposició, supressió i aprovació dels tributs propis (impostos, taxes i preus públics).

El Grup Municipal de Convergència i Unió va presentar una vintena d’esmenes però l’Equip de Govern les va rebutjar totes excepte dues:

- es va aprovar l’exempció de la taxa de préstec interbibliotecari per estudiants de 12 a 18 anys – taxa per a la prestació de diversos serveis de les biblioteques públiques municipals

- es va arribar a un acord en l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana que és el següent: “les transmissions mortis causa de locals afectats a activitats empresarials o professionals, exercides a títol individual pel causant, sempre que els adquirents siguin el cònjuge, els descendents o els ascendents per naturalesa o adopció. El gaudi definitiu d’aquesta bonificació resta condicionat al manteniment de l’adquisició en el patrimoni de l’adquirent, així com de l’exercici de l’activitat, durant els cinc anys següents a la mort del causant, tret dels casos en què es produeixi una transmissió, dins aquests cinc anys, per causa de mort”

De les esmenes que CiU va presentar però que l’Equip de Govern va rebutjar destaca la proposta de congelar l’Impost de Bens Immobles (IBI) i retirar l’increment del 3% que impulsa l’Equip de Govern, el retorn de la taxa de residus (perquè està sobredimensionada i no s’ajusta a les necessitats dels ciutadans), i l’exempció de l’IBI i l’IAE dels locals comercials afectats per obres al carrer durant més de sis mesos.

Les esmenes presentades s’encaminen a donar suport a l’economia dels sectors que creen riquesa, facilitar l’accés a l’habitatge sense un doble discurs i protegir el medi ambient.

D’altra banda, també cal posar de manifest que el descompte del 2% per aquells que domicilien els impostos i els paguen de cop, només beneficia a un determinat grup de població. I, com en anys anteriors, des de CiU reclamem un debat on es vinculin les ordenances i els pressupostos municipals, és a dir, el procés d’ordenances i el procés de pressupostos han d’anar en paral·lel perquè seria un exercici bàsic de transparència democràtica i política i sobretot de pedagogia ciutadana.