SOLUCIONS PRÒPIES D'UN GOVERN

10 juny 2008
1) diàleg amb els sectors afectats: constituir a Catalunya una taula específica de negociació i diàleg amb la presència de tots els sectors implicats.

2) garantir el desenvolupament sense alteracions de la vida ciutadana: és a dir, garantir els dispositius i les actuacions necessàries, per part d’ambdues administracions, per tal de garantir el desenvolupament habitual de la vida ciutadana i, especialment, per evitar problemes de trànsit, d’ordre públic i de subministrament de béns de primera necessitat com aliments o carburants.

3) mesures fiscals:
a) deixar d’aplicar temporalment l’anomenat “cèntim sanitari”, és a dir, el recàrrec de 2,4 cèntims per litre que s’aplica a Catalunya sobre el preu de venda dels carburants(Govern de Catalunya);
b) reduir els índexs, signes i mòduls dels règims d’estimació objectiva de l’IRPF i de l’IVA aplicables al sector del transport, pesquer i agrari, per tal d’adequar els rendiments estimats a la reducció de rendibilitat de l’activitat derivada de l’augment de costos dels carburants (Govern de l’Estat);
c) que els impostos especials vinculats als carburants no formin part de la base imposable de l’IVA. Aquesta mesura equival a reduir 5 o 6 punts el tipus d’IVA que s’aplica en funció dels diferents carburants. (Govern de l’Estat)

4) mesures de caràcter social:
a) revisar i reduir les cotitzacions per accidents del treball i malalties professionals del sector del transport per carretera, les quals en l’actualitat es troben entre les més elevades de l’activitat laboral, superiors al risc laboral que comporten, d’acord amb les estadístiques de sinistralitat que ha tingut el sector en els darrers anys. (Govern de l’Estat):

b) regular la possibilitat d’accés a la jubilació anticipada dels conductors del sector del transport per carretera de llarga distància, com ja passa amb altres professions de risc elevat (Govern de l’Estat)

5) mesures de caràcter sectorial:
a) instar el Govern de la Generalitat a reunir l’Observatori de Costos del Transport, ara inactiu, per tal que analitzi la situació creada per l’augment del preu dels carburants sobre el sector del transport per carretera i encarregui: un estudi sobre els costos del transport en la conjuntura actual que possibilitin la determinació d’unes tarifes de referència; i, un estudi sobre l’establiment d’un mecanisme de repercussió automàtica de l’increment del cost del carburant en les tarifes del transport.
b) establiment d’un fons complementari per ajuts a la jubilació anticipada i abandonament de l’activitat. (Govern de Catalunya);
c) pactar, amb compromisos concrets de dotacions pressupostàries, el Pla Estratègic del Transport de Mercaderies a Catalunya. Malgrat que el Govern va anunciar fa un any aquest Pla, el món del transport no sap res del tema des del mes de febrer. (Govern de Catalunya);
d) reforçar per part dels Mossos d’Esquadra encarregats del trànsit i de la seguretat viària el control sobre la competència deslleial que afecta el sector del transport. (Govern de Catalunya)

Malauradament, cap d’aquestes solucions correspon (ni aplica) el desgovern trispartit que ens governa. PER QUÈ?